Juridice Română

Precedent periculos. RIL admis, contractele nesemnate valide şi încă titluri executorii

Înalta Curte a legiferat printr-un RIL valabilitatea contractelor nesemnate olograf. Măsura vin după ce guvernul a desfinţat ştampilele, creindu-se astfel un climat total nesecurizat juridic. Iată şi decizia

”Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) şi art. 272 din Codul de procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 constitutie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în care părţile impun semnătura drept condiţie de validitate a contractului.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.”

Iată şi un extras din decizie

Orientările jurisprudenţiale divergente

Cu referire la problema de drept menţionată, in practica instanţelar arondate Curţii de Apel Bucureşti, s-au conturat opiniile ce urmează a fi expuse succint în continuare.

Astfel, intr-o primă opinie, instanţele judecătoreşti au încuviinţat executarea silită demarată in temeiul acestor contracte privind serviciile financiare incheiate la distanţă, apreciind, esenţă, in majoritatea lor, că incheierea valabilă a acestora a fost dovedită prin raportare la art. 8 din 0.G. nr. 85/2004, fiind probate in cauză primirea mesajului de confirmare de către consurnator la comanda sa şi faptul ridicării de către acesta a sumei de bani agreate de părţi, motiv pentru care, in considerarea art. 120 din O.U.G. nr. 9912006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, contractul în discuţie constituie titlu executoriu. De asemenea, in considerarea 0.G. nr. 85/2004, legiuitorul nu a impus imperativ ca un contract de servicii financiar incheiat la distanţă, prin mijloace on-line, să fie incheiat sub forma unui inscris sub semnătură privată.

În cea de-a doua opinie, instanţele judecătoreşti au respins cererea de incuviinţare a executării silite pomite în temeiul contractelor in discuţie, pentru considerentul majoritar că acestea nu constituie titluri executorii, din moment ce nu cuprind semnătura olografă sau, după caz, semnătura electronică extinsă a debitorului. Un înscris pretins a fi titlu executoriu, redactat in formă tipărită, dar nesemnat de către debitor – ipoteză cu care trebuie echivalată şi aceea a înscrisului emis în formă electronică dar fară semnătura electronică extinsă nu poate constitui temei al incuviinţării executării silite tocmai pentru că lipsa semnăturil de pe înscris îi refuză acestuia recunoaşterea sa ca înscris sub semnătură privată, chiar şi într-o procedură necontencioasă cum este procedura incuviinţării silite. În acest sens, au fost avute in vedere statuările Curţii Constituţionale din Decizia nr. 458/2009, prin care s-a reţinut că: „executarea silită nu trebuie privită unilateral, numai din perspectiva creditorului şi a drepturilor acestuia, ci şi din perspectiva debitorului, căruia deopotrivă trebuie să-i fie asigurate garanţiile ce caracterizează dreptul la un proces echitabil, prin inlăturarea oricăror posibilităli de abuz şi a eventualelor demersuri şicanatorii. Accesuș la o instanţă de judecată, prin posibilitatea cbntestării actelor de executare făcute cu incălcarea legii, nu constituie intotdeauna un remediu suficient oferit persoanei irnpotriva cărela s-a procedat in mod nelegal la inceperea executării silite. Este necesară o garanţie procesuală a debitorului pentru prevenirea orcărui abuz în exercitarea dreptului de către creditorul urmăritor, iar controlul judecătoresc al inceperii executării silite constituie o asemenea garanţie, adecvată şi eficientă, a dreptului la un proces echitabil al tuturor părţilor implicate în această procedură”.

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a constatat, din examinarea răspunsurilor transmise, că în cadrul următoarelor instanţe judecătoreşti s-a conturat opinia majoritară în sensul că un contract privind serviciile financiare Incheiat la distanţă ce nu cuprinde semnătura ologafâ sau, după caz, semnătura electronică extinsă a debitorului nu constiţuie titlu executoriu: Tribunalul Bucureşti, Secţiile III -V civile, judeeătoriile arondate Tribunalului Bucureşti, Tribunalul Ilfov, Judecătoria Cornetu, Tribunalul Giurgiu şi judecătoriile arondate acestuia (Judecătoria Giurgiu şi Judecătoria Bolintin Vale), judecătoriile arondate Tribunalului Ialomiţa, Judecătoria Călăraşi, Judecătoria Alexandria, Judecătoria Roşiorii de Vede, Judecătoria Videle şi Judecătoria Zimnicea.

Opinia minoritară in sensul că respectivul contract constituie titlu executoriu a fost exprimată de Tribunalul Tribunalul Teleorman, Judecătoria Turnu Măgurele Judeekoria Olteniţa. in cadrul Judecătoriei Buftea, ca şi în cadrul Judecătoriei Lehliu Gară au fost exprimate ambele opinii expuse anterior, majoritară flind cea potrivit căreia respectivul contract constituie titlu executoriu.

Preliminar expunerii punctului de vedere al Colegiului de conducere al Curții de Apel București, se impune menţionarea faptului că prin Decizia nr. 7/22.01.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civilă a fost respinsă ca inadmisibilă sesizarea Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2, 3, 4 C. proc. civ. rap. la art. 8 din O.G. nr. 85/2004, respectiv de a stabili dacă, pentru incheierea valabilă a unui contract la distanţă, nu mai este necesară semnătura olografă sau electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consurnator, referitor la comanda sa, fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, deci pentru a oferi valoare de titlu executoriu contractului de credit Incheiat în această modalitate.

Potrivit colegiului de conducere al CA București, un astfel de contract încheiat la distanță nu constituie titlu executoriu, neîntrunind condițiile unui înscris sub semnătură privată.Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

(Visited 3 times, 1 visits today)

Hits: 57

Avatar
Marius Leontiuc
absolvent WEB DESIGN Academia Britanică de Comunicare Iasi - absolvent COMUNICARE IN AFACERI Academia Britanica de Afaceri si Comunicare -absolvent JURNALISM EDITORIAL - London School University - 2019 inscris la echivalare diploma la Universitatea Politehnica Timisoara - admis la studii de licenta in Drept la Universitatea de Vest Timisoara, absolvent studii de proiectare, prezbiter in Biserica Protestanta Evanghelica, Android Developer pe Google Play și plugin developer la Oxwall, creator de teme Wordpress și Oxwall, operator Wordpress, Drupal, Oxwall, Osclass, Moodle, tehnologii HTML și PHP
http://www.leontiucmarius.wordpress.com/cv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code


Clipul săptămânii


Comentarii recente

Etichete